OIKONOMIA

Στη βουλή το νέο νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο

Καθορίζονται εκ νέου οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας συγκεκριμένων υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, όπως οι λαϊκές αγορές.

Κατατέθηκε, αργά το απόγευμα της Δευτέρας στη Βουλή, το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου καθορίζονται εκ νέου οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας συγκεκριμένων υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, όπως οι λαϊκές αγορές.

Στο ίδιο νομοσχέδιο υπάρχουν διατάξεις, που αφορούν τα Επιμελητήρια, τις ηλεκτρονικές υπογραφές των υπό σύσταση εταιρειών στο ΓΕΜΗ και τους αναπτυξιακούς νόμους.

Με το σύνολο των διατάξεων του νομοσχεδίου, επιδιώκεται η εναρμόνιση των όρων άσκησης του υπαίθριου εμπορίου με τους σύγχρονους οικονομικούς κανόνες, η ενίσχυση των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών, η επίτευξη του υγιούς ανταγωνισμού, η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα στην εποπτεία από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπός είναι να καθοριστούν ορθές πρακτικές που θα διέπουν το σύνολο της διαδικασίας παραγωγής, του εφοδιασμού, της πώλησης των προϊόντων που διατίθενται στο υπαίθριο εμπόριο, καθώς και της απρόσκοπτης πρόσβασης των καταναλωτών σε αυτά.

Επίσης, ορίζονται τα ειδικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διάθεση συγκεκριμένων προϊόντων (πρωτογενών και μεταποιημένων), όπως π.χ. αυγά ,μέλι, προϊόντα οικοτεχνίας, γαλακτοκομικά κ.λ.π. Με τις ειδικότερες αυτές προβλέψεις διασφαλίζονται οι ασφαλείς όροι παραγωγής, διακίνησης και διάθεσής τους. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται, όσον αφορά τρόφιμα ζωικής προέλευσης, εν προκειμένω γαλακτοκομικά, στη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας και τη συμμόρφωση με το εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια.

Τέλος, τονίζεται ότι με την καθιέρωση των Αγορών των Καταναλωτών, δημιουργείται καταναλωτική συνείδηση.

Τα βασικά σημεία του νέου νομοσχεδίου για το υπαίθριο εμπόριο

Βασικά σημεία του νέου νομοσχεδίου για το υπαίθριο εμπόριο είναι τα εξής:

α) Ενιαία Αναλυτική καταγραφή των μορφών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου – Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης και ανανέωσης – Υπολογισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους. Το ύψος μάλιστα του ανά μήνα ημερήσιου τέλους που καταβάλλει ο παραγωγός πωλητής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 80% του ημερήσιου τέλους που αναλογεί στον αριθμό των ημερών, που δικαιούνται οι παραγωγοί πωλητές να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα.

Στο σχέδιο νόμου υπάρχει αναλυτική αποτύπωση και περιγραφή όλων των τύπων αδειών του υπαιθρίου εμπορίου και όλων των μορφών άσκησής του, πράγματα που σήμερα αναφέρονται άναρχα και αποσπασματικά. Προκειμένου για τις άδειες, βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ενιαιοποιούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης, είτε ο αδειούχος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο, είτε στις λαϊκές και κατά συνέπεια και τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ιδιότητα, ειδικά των παραγωγών. Σε ό,τι αφορά στη χορήγηση μη παραγωγικών αδειών, τις λεγόμενες επαγγελματικές άδειες, διατηρείται ο κοινωνικός χαρακτήρας και ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς η βασική προϋπόθεση της ανεργίας συνδυάζεται πλέον και με εισοδηματικά κριτήρια.

β) Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και κεντρική διασταύρωση αδειών και ελέγχων. Το σχέδιο νόμου προβλέπει την καταγραφή όλων των οργανωμένων μορφών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου και των δραστηριοποιούμενων σε αυτό σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ένα ολοκληρωμένο, εύχρηστο πληροφοριακό σύστημα, θα δώσει τη δυνατότητα στην Πολιτεία να έχει την εποπτεία σε όλες τις πτυχές του υπαιθρίου εμπορίου και παράλληλα θα συμβάλλει στη διασταύρωση των στοιχείων και των ελέγχων.

γ) Διεύρυνση της δυνατότητας των παραγωγών για διάθεση των προϊόντων τους.Με το νέο νόμο αποκαθίσταται για τους παραγωγούς μια αδικία του προηγούμενου νόμου, που τους στερούσε τη δυνατότητα να εκδώσουν άδεια υπαιθρίου εμπορίου και συνεπώς να διαθέσουν τα προϊόντα τους αυτοτελώς εκτός λαϊκών αγορών. Συγχρόνως θα ενθαρρύνεται η συμμετοχή των παραγωγών μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων ή ομάδων παραγωγών στο υπαίθριο εμπόριο.

δ) Διασφάλιση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών. Με τις νέες διατάξεις πριμοδοτείται, κατά την απόδοση θέσης στις λαϊκές αγορές, ο επαγγελματίας πωλητής που προσέρχεται σε αγορές λιγότερες από έξι μέρες την εβδομάδα.

ε) Διασφάλιση της νομιμότητας σε όλες τις μορφές και κατηγορίες άσκησης υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας. Με τις υπό διαμόρφωση διατάξεις επιχειρείται να αντιμετωπιστούν τα θεσμικά κενά, να κατοχυρωθεί η νομιμότητα σε όλες τις πτυχές του υπαιθρίου εμπορίου και να τεθούν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις (επαρκές θεσμικό πλαίσιο, έλεγχοι κτλ.) ώστε να ελαχιστοποιούνται κατά το δυνατό τα φαινόμενα παρανομίας.

στ) Διαφάνεια, ισονομία και δικαιοσύνη στην αδειοδότηση και κατανομή των θέσεων. Με το νέο νόμο τίθεται σύστημα μοριοδότησης, όπου ο κάθε πωλητής, βάσει κριτηρίων που συνδυάζουν κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, αλλά και παραβατικότητα (ο πωλητής με μειωμένη παραβατικότητα προκρίνεται έναντι των συνυποψήφιών του, στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα) τοποθετείται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο.

ζ) Εξορθολογισμός διοικητικών κυρώσεων. Οι ποινικές κυρώσεις περιορίζονται στα μέλη των τριμελών επιτροπών που είναι επιφορτισμένα με το έργο της αυτοψίας στις καλλιέργειες των παραγωγών και την εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων, καθώς και στους πωλητές που διαθέτουν βιομηχανικά προϊόντα.

η) Μηχανισμός διαβούλευσης και συνδιαχείρισης στα θέματα των λαϊκών αγορών από τη Διοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς. Για ορισμένα θέματα που άπτονται της λειτουργίας των λαϊκών αγορών συστήνονται σε κάθε Περιφέρεια Επιτροπές που αποτελούνται από όργανα της Διοίκησης και εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, αποκεντρώνοντας την εφαρμογή ρυθμίσεων και συμβάλλοντας στην ανάληψη συνευθύνης μεταξύ των εμπλεκομένων.

Ρεπορτάζ: Άγγελος Νουσδίλης

 

 

 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Ζητειται διανομεας

Απο εκδοτική εταιρία ζητείται άτομο για διανομή εντύπων. Εργασία συνεχής με ασφάλιση. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Αποστολή βιογραφικών στο xenia.arg@gmail.com
ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)