Διάφορα

«Ναι» στη Συγχώνευση με τη Σ.Τ. Έβρου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας

Με σκοπό τη δημιουργία Περιφερειακής Τράπεζας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η συγχώνευση με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου και η απορρόφησή της στη συνέχεια από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας, αποφασίστηκε ομόφωνα στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας, με σκοπό τη δημιουργία Περιφερειακής Τράπεζας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, στις 7μμ, στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας. Εξάλλου, αποφασίστηκε και η αύξηση του συνεταιριστικού μετοχικού κεφαλαίου όπως και η τροποποίηση καταστατικού της τράπεζας.

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας, κ. Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης, ανέλυσε μεταξύ άλλων, πριν τη σχετική ψηφοφορία των μετόχων σχετικά με τη λήψη απόφασης για τη συγχώνευση με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου, το «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης», την «Επεξηγηματική Έκθεση του Σχεδίου Συγχώνευσης» καθώς και την «κοινή έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή».

«Αναπτυξιακή δυναμική από τη δημιουργία μιας ισχυρής Περιφερειακής Τράπεζας στην ΑΜΘ»

Όπως τόνισε ο κ. Αλεξανδρίδης, «η ουσιαστική αναπτυξιακή δυναμική που αναμένεται να προκύψει από τη δημιουργία μίας ισχυρής Περιφερειακής Συνεταιριστικής Τράπεζας στη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θεωρείται το σημαντικότερο αναμενόμενο αποτέλεσμα από τη συγχώνευση. Η βαθμιαία αύξηση της παρουσίας της Νέας Συνεταιριστικής Τράπεζας στα σημαντικά αστικά και οικονομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας με σχεδιασμένη και σταθμισμένη προτεραιότητα τις πρωτεύουσες των Νομών όπου σήμερα δεν υφίσταται παρουσία, θα αποτελέσει πυλώνα της αναπτυξιακής της στρατηγικής. Ο στόχος της απόκτησης μεριδίου αγοράς στη Νέα Περιοχή Δραστηριοποίησης, αντίστοιχου με το μέσο μερίδιο αγοράς των συνεταιριστικών τραπεζών στη χώρα, μέσω του νέου Φορέα να θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ρεαλιστικός και επιτεύξιμος, ο οποίος από μόνος του αιτιολογεί τη σκοπιμότητα του εγχειρήματος».

Αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων των δύο συνεταιριστικών τραπεζών

Σύμφωνα με τη συνεδρίαση  της 15ης  Νοεμβρίου 2017 του ΔΣ του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν.Π.Ε.», και τη συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου του ΔΣ του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτή η συγχώνευση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. με την ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.

Σχέση ανταλλαγής μερίδων: Με ποσοστό 66,3886% οι μεριδιούχοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας και με ποσοστό 33,6114% οι μεριδιούχοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου

Το σημαντικότερο και κυρίαρχο σημείο του Σχεδίου Σύμβαση Συγχώνευσης αποτελεί η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μερίδων. Με βάση την καθαρή θέση των δύο Πιστωτικών Ιδρυμάτων, όπως αυτή συμφωνήθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Πιστωτικών Ιδρυμάτων, στο κεφάλαιο του οργανισμού ο οποίος θα προκύψει από τη συγχώνευση, θα συμμετέχουν με ποσοστό 33,6114% οι μεριδιούχοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου και με ποσοστό 66,3886% οι μεριδιούχοι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας. Για την ικανοποίηση της παραπάνω συνθήκης, και σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης προβλέπονται οι εξής ενέργειες (για την ολοκλήρωση των οποίων έπρεπε να ληφθούν σχετικές αποφάσεις από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο συνεταιριστικών τραπεζών, όπως και έγινε για τον Έβρο στις 5 Φεβρουαρίου και για τη Δράμα στις 7 Φεβρουαρίου):

Η Γενική Συνέλευση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε αποφάσισε την αύξηση των υφιστάμενου αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν τα μέλη της από 94.605 σε 1.892.100, με διαίρεση (split) της ονομαστικής της αξίας από 48,90 Ευρώ που είναι σήμερα σε 2,445 Ευρώ. Δηλαδή, οι μεριδιούχοι θα ανταλλάξουν κάθε παλαιά μερίδα της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε με 20 νέες, ονομαστικής αξίας 2,445 Ευρώ.

  1. Η Γενική Συνέλευση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π. Ε. αποφάσισε το κεφάλαιο ποσού 6.330.918,36 ευρώ να διατεθεί κατά ποσό 5.896.093,34 ευρώ για την αύξηση του κεφαλαίου της απορροφώσας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε. ενώ το υπόλοιπο ποσό 434.825,02 ευρώ θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό της καθαρής θέσης «Υπέρ το άρτιο».

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω πράξεων η σχέση ανταλλαγής των μερίδων της απορροφώμενης τράπεζας προς τις μερίδες που θα λάβουν οι συνεταίροι αυτής από την απορροφώσα τράπεζα, προσδιορίσθηκε σε 3 προς 1, δηλ. οι συνεταίροι της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π. Ε. για κάθε μία μερίδα που κατέχουν θα πάρουν τρεις  μερίδες που θα εκδώσει η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε, λόγω της παραπάνω αύξησης του κεφαλαίου από τη  συγχώνευση και σύμφωνα με τη νέα ονομαστική αξία των μερίδων της. Επιπλέον οι συνεταίροι της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε, λόγω της συγχώνευσης θα λάβουν αναλογικά, δωρεάν 964.974 νέες συνεταιριστικές μερίδες ονομαστικής αξίας 2,445 ευρώ εκάστη.

Με την οριστικοποίηση των παραπάνω ενεργειών οι παλαιοί μεριδιούχοι της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π. Ε. θα κατέχουν 1.446.516 μερίδες της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε και οι υφιστάμενοι μεριδιούχοι της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Συν.Π.Ε θα κατέχουν 2.857.074 Οι συγκεκριμένες πράξεις – αποφάσεις κρίνονται ως απαραίτητες για την συγχώνευση των δύο οργανισμών ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός στην σχέση ανταλλαγής καθώς και αριθμός μερίδων που θα λάβουν οι μεριδιούχοι των δύο Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Αύξηση μετοχικού συνεταιριστικού κεφαλαίου με ιδιωτική συμμετοχή: Το μέγιστο έως 150 άτομα, με ελάχιστο ποσό συμμετοχής 100.000 ευρώ, από υφιστάμενη και νέα μέλη-επενδυτές

Για τη λήψη άδειας λειτουργίας περιφερειακής τράπεζας, τις ανάγκες τεχνολογικής και γεωγραφικής ανάπτυξης και την ανάγκη τήρησης αυξημένων κεφαλαιακών αποθεμάτων όπως αυτά ορίσθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος για τις χρήσεις 2017 και 2018, το ελάχιστο καταβεβλημένου κεφάλαιο πρέπει να έχει ύψος 10 εκατ. Ευρώ.

Στην εισήγησή του, στη γενική συνέλευση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Αλεξανδρίδης τόνισε: «Εμείς θέλουμε να αντλήσουμε επιπλέον ελάχιστο πόσο 4,7 εκ. ευρώ, που είναι τα απαιτούμενα για τα 10 ευρώ που απαιτούνται για τη δημιουργία Περιφερειακής Τράπεζας, έως και 15 εκ. ευρώ με αντίστοιχη αύξηση του κεφαλαίου του αστικού συνεταιρισμού και έκδοση νέων συνεταιριστικών μερίδων, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ. Θέλουμε αυτήν την αύξηση να την κάνουμε με ιδιωτική συμμετοχή. Όπως λέει ο σχετικός Νόμος, στην ιδιωτική συμμετοχή μπορούν να λάβουν μέρος, στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το μέγιστο έως 150 άτομα, με ελάχιστο ποσό συμμετοχής 100.000 ευρώ. Αυτό απαλλάσσει την Τράπεζα από την υποχρέωση να συντάξει ενημερωτικό δελτίο, να πάρει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επίσης σημαίνει ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε το σχέδιο δημιουργίας της περιφερειακής τράπεζας σε ελάχιστο χρόνο, εφόσον βρεθούν και οι επενδυτές. Ζητάμε λοιπόν από τη γενική συνέλευση να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, με ιδιωτική συμμετοχή, σε υφιστάμενα και νέα μέλη επενδυτές.

«Ευκαιρίες για την ανάπτυξη της συνεταιριστικής τραπεζικής σε τοπικό επίπεδο»

Όπως είπε ο κ. Αλεξανδρίδης, σύμφωνα με την «Επεξηγηματική Έκθεση του Σχεδίου Συγχώνευσης», «η σημερινή θέση των δύο Πιστωτικών Ιδρυμάτων καταδεικνύει με σαφήνεια, «κενά αγοράς» και ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες για τη συνεταιριστική τραπεζική σε τοπικό επίπεδο, η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των οποίων συναρτάται με σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων καθοριστική σημασία κατέχει η προοπτική της εν δυνάμει συγχώνευσής τους. Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους, τα δύο τραπεζικά ιδρύματα παρουσιάζουν κοινά στοιχεία ως προς τις ουσιώδεις δομές λειτουργίας, τα μεγέθη, το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και των πελατών, το όραμα, τη στρατηγική καθώς και τη θέση τους στην αγορά. Είναι ιδιαίτερα μικρού μεγέθους Ιδρύματα συγκρινόμενα με αντίστοιχα της Ε.Ε. και των άλλων ανεπτυγμένων κρατών, ενώ παρατηρείται ότι παρόμοιου μικρού μεγέθους τραπεζικά ιδρύματα, με τόσο υψηλή λειτουργική αυτονομία, δεν εντοπίζονται στη συνεταιριστική τραπεζική αγορά των χωρών της Ε.Ε. Τα κοινά στοιχεία τους, πέραν του μικρού μεγέθους των δύο Πιστωτικών Ιδρυμάτων, σε σχέση με τα ισχύοντα στην τραπεζική αγορά, και η σύγκρισή τους με αντίστοιχους δείκτες, είτε του συνόλου των Συνεταιριστικών Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, είτε με αντίστοιχους των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με αυτούς ανταγωνιστικών εμπορικών τραπεζών στην περιοχή δραστηριοποίησής τους, καταδεικνύει «κενά αγοράς» και ευκαιρίες για την ανάπτυξη της συνεταιριστικής τραπεζικής σε τοπικό επίπεδο, ευκαιρίες στην κεφαλαιοποίηση των οποίων στοχεύει η υλοποίηση της συγχώνευσης».

Οικονομικό βάρος από τις αλλαγές, κόστος προσαρμογής, απόκτηση τεχνογνωσίας

«Το οικονομικό βάρος για τη δημιουργία των απαιτούμενων οργανωτικών δομών, διαδικασιών και συστημάτων, που θα ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου, εμπεριέχει σημαντικό κόστος εκφραζόμενο σε ανθρώπινους πόρους και τεχνογνωσία. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των απαιτούμενων συστημάτων και ο βαθμός εξειδίκευσής τους, δημιουργούν απαιτήσεις, η προσαρμογή στις οποίες παρουσιάζει υψηλό βαθμό δυσκολίας ακόμη και για τα πολύ μεγαλύτερου μεγέθους Τραπεζικά Ιδρύματα, πολύ περισσότερο δε για τις μικρότερου μεγέθους Συνεταιριστικές Τράπεζες. Το αναφερόμενο «κόστος προσαρμογής», αφορά ταυτόχρονα την συνολική λειτουργική αναβάθμιση των Οργανισμών στην κατεύθυνση της κάλυψης αδυναμιών στην καθημερινή τους λειτουργία (ongoing), συνθήκη απαραίτητη για την πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις των Εποπτικών Αρχών. Τέτοιες αδυναμίες ενδεικτικά αφορούν: 1. την ελάχιστη οργανωτική δομή που απαιτείται, 2. την επαρκή στελέχωση των διευθύνσεων και μονάδων (Πιστοδοτήσεις, Καθυστερήσεις, Νομική υπηρεσία, Μηχανογράφηση, Προσωπικό, Οικονομικές Υπηρεσίες, back office, και άλλων), 3. και την συνεχή ενημέρωση και προσαρμογή των πολιτικών και εσωτερικών κανονισμών, 4. η αποτελεσματικότητα των οποίων επηρεάζει άμεσα και καθορίζει το βαθμό και την ποιότητα λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Ειδικότερα, στις τρέχουσες συνθήκες ύφεσης, η αύξηση των καθυστερήσεων, των επισφαλειών και των αιτημάτων για διακανονισμό δημιουργεί έναν υπέρμετρο, για το μέγεθος των τραπεζών, υπηρεσιακό φόρτο στις καθημερινές λειτουργίες τους και αυξημένες απαιτήσεις σε ζητήματα διαχείρισης κινδύνου και διασφάλισης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους. Είναι προφανές ότι το μοναδιαίο κόστος προσαρμογής είναι πολύ υψηλότερο για τις μικρού μεγέθους τράπεζες, κατηγορία στην οποία εντάσσονται τα δύο Πιστωτικά Ιδρύματα, ενώ μειώνεται όσο αυξάνει το μέγεθος και οι δραστηριότητες του τραπεζικού ιδρύματος, αξιοποιώντας έτσι τις οικονομίες κλίμακας. Ως εκ τούτου το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα από την υλοποίηση της συγχώνευσης, αναφέρεται: 1. Στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και στη συνεργασία με την Παγκρήτια Τράπεζα για την μεταφορά – προμήθεια τεχνογνωσίας 2. Στην συγκρότηση και λειτουργία μίας επαρκούς, σύγχρονης και αποτελεσματικής οργανωτικής δομής 3. Στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των Εσωτερικών Συστημάτων Ελέγχου 4. και στην Ανάπτυξη – Επέκταση Δραστηριοτήτων σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

Προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης

Να σημειωθεί τέλος πως η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό 2 όρους και προϋποθέσεις: 1ον) Την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου τουλάχιστον στο ύψος του απαιτούμενου ελαχίστου αρχικού κεφαλαίου για τη δραστηριοποίηση του πιστωτικού ιδρύματος στη διοικητική περιφέρεια της έδρας του και 2ον) Τη λήψη της σχετικής άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη δραστηριοποίηση του πιστωτικού ιδρύματος στη διοικητική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μη τη συγχώνευση των δύο Συνεταιριστικών Τραπεζών θα δημιουργηθεί μια ενιαία περιφερειακή Τράπεζα που θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τους τοπικούς πόρους και να συνενώσει τις τοπικές οικονομικές δυνάμεις.

Ρεπορτάζ: Ρία Κυριακίδου

 

 

 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Ζητειται διανομεας

Απο εκδοτική εταιρία ζητείται άτομο για διανομή εντύπων. Εργασία συνεχής με ασφάλιση. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Αποστολή βιογραφικών στο xenia.arg@gmail.com
ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)