Διάφορα

«Επιχειρούμε έξω»

Τη Δευτέρα 18/12 στη Δράμα εκδήλωση παρουσίασης για το πρόγραμμα

 Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος ««ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα Δεκεμβρίου στη Δράμα, και συγκεκριμένα στις 6μμ, στο Επιμελητήριο Δράμας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και τον ΕΦΕΠΑΕ.

Την ανοιχτή για το κοινό ενημερωτική εκδήλωση, διοργανώνουν το Επιμελητήριο Δράμας και η Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜΘ (ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ), Εταίρος του  Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αιτήσεις χρηματοδότησης από τις 8/1/2018

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των αιτήσεων χρηματοδότησης, με ημερομηνία έναρξης υποβολών 8/1/2018. Σε αυτή, οι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για το πρόγραμμα «Επιχειρούμε έξω», να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα, που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.

Υποστήριξη διεθνούς προβολής Μικρών & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό

 Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην 50% χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων και σκοπός της είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Πιο αναλυτικά, η δράση αφορά την υποστήριξη διεθνούς προβολής Μικρών & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ του ΕΠΑΝΕΚ: «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες», και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο: 1.5 «Αύξηση εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα στους 9 στρατηγικούς τομείς της χώρας» και την επενδυτική προτεραιότητα 3d: «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας».

Να σημειωθεί ότι πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα και η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Επιχειρούμε Έξω», για την οποία είχε εκδώσει και σχετικό δελτίο τύπου του Επιμελητήριο Δράμας.

18 εκ. € χρηματοδότης για 5 Περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η ΠΑΜΘ

Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 18.000.000€ (δημόσια δαπάνη) για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτ. Ελλάδας. Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 €.  Τα ποσοστά ενίσχυσης για το σύνολο των αιτούμενων επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι έως 50%.

30 μήνες η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να υποβληθεί το απαιτούμενο αίτημα επαλήθευσης/ολοκλήρωσης. Στους πρώτους 18 μήνες υλοποίησης του έργου, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή σε 1 τουλάχιστον εμπορική έκθεση και οι δαπάνες αυτής, να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης. Η μη συμμόρφωση των δικαιούχων με την ανωτέρω απαίτηση μπορεί να επιφέρει την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης τους.

Προϋποθέσεις ενίσχυσης

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

-Έχουν κλείσει τουλάχιστον 1 διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας

-Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Παραρτήματος VI, οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις. –

-Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα.

-Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Διευκρινίζεται ότι, ως διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις, όπου απαιτείται.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 8/1/2018. Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Ρεπορτάζ:Ρία Κυριακίδου

 

 

 

 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Ζητειται διανομεας

Απο εκδοτική εταιρία ζητείται άτομο για διανομή εντύπων. Εργασία συνεχής με ασφάλιση. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Αποστολή βιογραφικών στο xenia.arg@gmail.com
ΣΗΠΕ (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων)